خرید شارژ ایرانسل

باختن در فینال به دست آوردن نقره نیست بلکه از دست دادن طلاست ، بکوشید تا در بازی عشق نقره نگیرید ، در این بازی به کم قانع نشید ، بیشترین و بهترین رو بخواهید . بی وفاتر از روزگار ندیدم … بی تو دارد می گذرد ! یاران این زمانه مثل گل انارند ، از دور جلوه دارند اما وفا ندارند . یادت باشه که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری که همیشه به یادتم . من عاشق آن دیده چشمان سیاهم ، بیهوده چه گویم که پریشان نگاهم ، گر مستی چشمان تو گناه است ، من طالب آن مستی و خواهان گناهم .خرید شارژ ایرانسل زندگی راز بزرگیست که در ما جاریست ، زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست ، زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها می ماند ، شاید این حسرت بیهوده که در دل داری ، گرمی امید تو را خواهد کشت ، زندگی درک همین اکنون است ، زندگی شوق رسیدن به فردایی است که نخواهد آمد .

/ 0 نظر / 20 بازدید